top of page

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Wendy Panier/Wendy Panier Fotografie (hierna: Wendy Panier Fotografie) gelegen te 2440 Oosterlo, Kalvariebergstraat 9.

Wendy Panier Fotografie met ondernemersnummer BE 0865.331.357 kan u bereiken op volgend e-mailadres: wendypanierfotografie@hotmail.com

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

1. De fotografe: Wendy Panier Fotografie gevestigd te Oosterlo onder BTW nr. 0865.331.357, www.wendypanierfotografie.com

2. Klant: degene met wie Wendy Panier Fotografie een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

3. Partijen: Wendy Panier Fotografie en klant samen

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Wendy Panier Fotografie.
2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Offertes van Wendy Panier Fotografie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het de offerte.
4. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4: Aanvaarding
1.De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de
klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Wendy Panier Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Bij aanvaarding van een offerte, behoudt Wendy Panier Fotografie zich het recht voor de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
3. Wendy Panier Fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na
aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Wendy Panier Fotografie onaanvaardbaar maken.
4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Wendy Panier Fotografie is in dat geval gerechtigd de verschuldigde prijs aan te passen voor de overeenkomst.

Artikel 5: Annulering van de opdracht

1. Bij annulering van een opdracht door de klant tot 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal het volledige bedrag voor de opdracht door Wendy Panier Fotografie in rekening worden gebracht.

2. In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd in overleg met de fotografe en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum.

3. In het geval dat de Wendy Panier Fotografie niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. De Fotograaf is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de Klant.

4. Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal Wendy Panier Fotografie kosteloos een andere afspraak met u maken.

5. De klant mag te allen tijde de afspraak verplaatsen tegen betaling van €70.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
1. Wendy Panier Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Wendy Panier Fotografie gebruikelijk werkt.
2. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Wendy Panier Fotografie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komende daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
3. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Wendy Panier Fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

4. Wendy Panier Fotografie behoudt zich het recht voor om de reportage te beëindigen en de locatie van de fotoshoot te verlaten indien de fotografe ongepast, bedreigend, vijandig of beledigend gedrag ervaart van iemand op de fotoshoot of als veiligheid van de fotografe in het gedrang is.  Indien Wendy Panier Fotografie de fotoshoot verlaat in overeenstemming met dit artikel, is Wendy Panier Fotografie niet verplicht enig bedrag aan de klant te restitueren, maar wel verplicht om de klant te voorzien van de door Wendy Panier Fotografie gemaakte foto’s voorafgaand aan het vertrek van Wendy Panier fotografie uit de fotoshoot.

Artikel 7: Prijzen
1. Alle prijzen die Wendy Panier Fotografie hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-
verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Prijzen die op de website staan, kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De nieuwe prijzen zijn van toepassing op alle fotosessies die vanaf die datum worden geboekt.

3. De prijs voor een dienstverlening wordt bepaald op basis van de pakketprijs die per fotoshoot wordt bepaald.

4. De prijs voor extra uren wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven.

5.Indien partijen voor een dienstverlening door Wendy Panier Fotografie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

Artikel 8: Verzendkosten
1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 9: Parkeervergunning
1.De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van
een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de
klant.

Artikel 10: Betalingen en betalingstermijn

1. De klant dient bij het boeken van een fotoshoot het afgesproken bedrag binnen 14 dagen over te maken nadat de opdrachtbevestiging is gegeven, pas dan staat de fotoshoot vast. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

2. Indien de klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.


Artikel 11: Gevolgen niet tijdig betalen

1. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Wendy Panier Fotografie dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Wendy Panier Fotografie te betalen.

2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Wendy Panier Fotografie haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Voor ieder aangetekend schrijven zal een administratieve kost van 30 euro aangerekend worden. De foto’s worden gearchiveerd en kunnen enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

Artikel 12: Oplevering van het beeldmateriaal
1. Wendy Panier Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal in een online galerij.
3. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd. Raw bestanden worden nooit naar de klant gestuurd.

4. De klant kan het overeengekomen aantal foto’s uitkiezen. Voor elke extra foto wordt een supplement aangerekend.

5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Wendy Panier Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

​Artikel 13: Cadeaubonnen

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1,5 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de bon enkel nog gebruikt worden na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de fotograaf, maar zullen niettemin de mogelijks gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien er op de geschenkbon een waarde wordt vermeld, zal een eventueel overschot niet terugbetaald worden.

Artikel 14: Intellectueel eigendom en licentie
1. Wendy Panier Fotografie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met
betrekking tot de werken van Wendy Panier Fotografie, indien niet anders is overeengekomen
3.De klant verkrijgt van Wendy Panier Fotografie een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
5.De klant is, tenzij anders overeengekomen niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
6.De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto's voor zakelijke of commerciële
doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wendy Panier Fotografie.
7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Wendy Panier Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, website, een weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd worden met worden Wendy Panier Fotografie.

9. Bij gebruik van afbeeldingen op sociale media of elders online zorgt u ervoor Wendy Panier Fotografie bij elke foto te vermelden (of te taggen).

Artikel 15: Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan
2.De klant staat in voor de juistheid,volledigheid en betrouwbaarheid van de
ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Wendy Panier Fotografie
de betreffende documenten. De daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren zijn voor rekening van de klant.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Wendy Panier Fotografie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 16: Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom
Een fotosessie door Wendy Panier Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Artikel 17: Klachten
1. Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar meisjesmamauitdekempen@hotmail.com.
2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Wendy Panier Fotografie in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 18: Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Wendy Panier Fotografie.

Artikel 19: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Wendy Panier Fotografie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Wendy Panier Fotografie verschuldigd zijn.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
Wendy Panier Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Wendy Panier Fotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 21: Overmacht
Gevallen van overmacht, oorzaken bij de leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen en elke onvoorziene omstandigheid die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt (zoals oa ziekte), schorten de uitvoering van de verbintenissen op, zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

 

Artikel 22: Wijziging algemene voorwaarden
1. Wendy Panier Fotografie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Wendy Panier Fotografie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Artikel 23: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgische recht van
toepassing.
2 .De Belgisch rechter in het arrondissement waar Wendy Panier Fotografie is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 7 januari 2023 te Oosterlo

bottom of page